chiến lược marketing mix

Chiến lược Marketing mix là gì? Cách xây dựng chiến lược Marketing mix cho sản phẩm?

Trong bối cảnh thị trường ngày càng có nhiều sản phẩm mới ra đời tiếp nối các sản phẩm cũ có mặt trên thị trường. Các doanh nghiệp luôn tìm cách khiến sản phẩm của mình luôn có sức hút, sức sống trên thị trường đầy cạnh tranh và biến động. Để làm được điều…